Výberový predmet Umenie prezentácie a komunikácie
(projekt Kega č. 3/6241/08)


Určite si už každý z vás vyskúšal prácu s elektronickou prezentáciou.

 • Ako ju „správne“ vytvoriť?
 • Ako skombinovať farby?
 • Aké efekty je vhodné použiť?
 • Čo by vlastne mala elektronická prezentácia obsahovať?
 • Aký má byť jej rozsah?
 • Ako sprostredkovať elektronickú prezentáciu poslucháčom (žiakom), aby ste sa im nezunovali?
 • Prečo študent reaguje spôsobom akým reaguje?
 • Čo chce svojim postojom a gestami naznačiť?
 • Ako vycúvať zo slepej uličky nevhodných a násilných argumentov?
 • Čo môžem poskytnúť študentom, okrem svojho poznania?
 • Prečo je ťažké udržať rozhovor v triede v rámci normy?

S teóriou tvorby elektronických prezentácií sa síce môžete stretnúť v rôznych informačných zdrojoch, ale tých zas nie je až tak veľa a fakty si niekedy odporujú. Dobré je preto vychádzať aj z vlastných skúseností, z chýb a omylov, ktoré som v minulosti urobil(a) a stále možno robím.
Taktiež si povieme niečo o komunikácii medzi učiteľom a žiakom, ukážeme si niektoré najčastejšie chyby a tiež spôsoby úspešnej argumentácie. V konkrétnych modelových situáciách budeme riešiť problematiku neverbálnej komunikácie.

V našom predmete sa pokúsime spoločnými silami nájsť odpovede na viaceré z ponúknutých otázok (a možno aj na ďalšie).

Anotácia predmetu:

Názov

Umenie prezentácie a komunikácie

Kód

N-mUXX050

Vyučujúci

Soňa Nagyová, Tibor Nagy, Peter Likavský

Obsah

Schopnosť stručne, vecne a výstižne prezentovať dôležité myšlienky akéhokoľvek učiva patrí k základným zručnostiam budúcich učiteľov. V našom predmete nepôjde iba o to, ako má vyzerať PPT prezentácia, ale aj ako ju sprostredkovať žiakom, ako s nimi komunikovať, argumentovať a aké výrazové prostriedky používať vo verbálnej a neverbálnej komunikácii s nimi.

Literatúra

 BIERACH, A.J.: Čo prezrádzajú tváre. Ako spoznať človeka na prvý pohľad. FONTANA Kiadó, 1.slov.vyd., 1992, 183 s., ISBN 80-900492-4-9

BOROŠ, J.: Základy sociálnej psychológie. Bratislava: IRIS, 2001, 227 s., ISBN 80-8901-820-3.

CLAYTON, P.: Reč tela. Čítajte gestá, hovorte svojimi pohybmi. Ottovo nakladatelství – Cesty, Praha. 2004, 168 s., ISBN 80-7181-118-1

ČERNOTOVÁ, M.: Ako komunikovať so žiakmi. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum, 2005, 35 s., ISBN 80-8045-381-0.

DEKAN, J.: Pedagogická komunikácia v teórii a praxi. Nitra: Vysoká škola pedagogická, 1995, 103 s., ISBN 80-88738-99-7.

GAVORA, P. a kol.: Pedagogická komunikácia v základnej škole. Bratislava: VEDA, 1988.

GAVORA, P.: Učiteľ a žiaci v komunikácii. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003, 197s., ISBN 80-223-1716-0.

GAVORA, P.: Úvod do pedagogického výskumu. Bratislava: Univerzita Komenského, 2001, 236 s., ISBN 80-223-1628-8.

GAVORA, P.: Výskumné metódy v pedagogike. Bratislava: Univerzita Komenského, 1996, 205 s., ISBN 80-223-1005-0.

JANOUŠEK, J. a kol.: Sociální psychologie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984, 130 s.

KŘIVOHLAVÝ, J.: Komunikace učitelů se žáky. Olomouc: Krajský pedagogický ústav, 1987, 105 s.

KŘIVOHLAVÝ, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda, 1988, 235s.

LOKŠOVÁ, I., PORTÍK, M.: Pedagogická komunikácia. Prešov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 1993, 102 s., ISBN 80-7097-274-2.

MAREŠ, J.: Interakce učitel – žáci, učitel – študenti. Hradec Králové: Pedagogická fakulta, 1981, 195 s.

MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J.: Sociální a pedagogická komunikace ve škole. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 161 s.

MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J.: Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 1995, 210 s., ISBN 80-210-1070-3.

MORRIS, D.: Bodytalk. Řeč těla. Praha: Ivo Železný, 1999, 245 s., ISBN 80-237-3870-4

NAKONEČNÝ, M.: Sociální psychologie. Praha: ACADEMIA, 1999, 287 s., ISBN 80-200-0690-7.

NELEŠOVSKÁ, A.: Pedagogická komunikace v teórii a praxi. Praha: Grada, 2005, 171 s., ISBN 80-247-0738-1.

PEASE, A.: Reč tela. Bratislava: IKAR, 2004, 230 s., ISBN 80-551-0691-6.

PETTY, G.: Moderní vyučování. Praha: Portál, 2004, 380 s., ISBN 80-7178-978-X.

SAMUHELOVÁ, M.: Pedagogická komunikácia v škole, 1.časť. Banská Bystrica: Krajský pedagogický ústav, 1989, 51 s.

SLÁVIK, M. a kol.: Psychologická revue I. Prešov: Prešovská univerzita, 2006, 130 s., ISBN 80-8068-507-X.

ŠVEC, Š. a kol.: Metodológia vied o výchove. Bratislava: IRIS, 1998, 303 s., ISBN 80-88778-73-5.

TEJ, J. a kol.: Úvod do pedagogickej komunikácie. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1989, 130 s., ISBN 80-08-00483-5.

THIEL, E.: Reč ľudského tela prezrádza viac ako tisíc slov. Bratislava: Plasma service, 1993, 139 s., ISBN-80-901412-O-X.

THIEL, E.: Reč tela prezrádza viac ako tisíce slov. MEDIA KLUB.1999, 129 s.,
 ISBN 80-88963-14-1

ZELINA, M.: Pedagogická komunikácia. Banská Bystrica: Krajský pedagogický ústav, 1991, 31 s.

 

Študijný materiál:

 

Vyučujúci:
PaedDr. RNDr. Soňa Nagyová, PhD,
Tibor Nagy, PhD., RNDr. Peter Likavský, CSc

Študijný odbor: učiteľstvo prírodovedných predmetov
Semester, ročník: zimný semester 2. ročník magisterského štúdia
Rozsah: 3 dni (blokovo po 4 hodiny)
Počet kreditov: 2
Spôsob ukončenia: zápočet

Ciele seminárov:
• stručné zhrnutie zásad vytvárania PPT prezentácií a poukázanie na spôsoby a techniky ich efektívneho sprostredkovania poslucháčom;
• rozvoj komunikačných a argumentačných zručností v práci budúcich učiteľov;
• reč tela – neverbálna komunikácia a jej „nástrahy“;
• poskytnúť študentom nácvik komunikačných a argumentačných zručností formou práce v skupinách s následnou analýzou precvičených aktivít;
• vytvorenie stručnej vlastnej prezentácie (jedna z podmienok udelenia zápočtu).


Hodnotenie:

Hodnotí sa aktívna účasť študenta na stretnutiach, jeho pracovné „zanietenie“, aktivita pri skupinových úlohách a ich rozboroch, obsah prezentovaných študentských výstupov, ich kvalita a schopnosť zaujať poslucháčov.


Obsahová náplň seminára

1. blok            Úvod. Ciele a úlohy seminárov, požiadavky na udelenie zápočtu.
Prezentácia a jej rôzne podoby (tabuľa, spätný projektor, multimediálny projektor).
Zásady tvorby funkčnej nelineárnej power-pointovej prezentácie.
Ako efektívne prezentovať (pozitívne a negatívne príklady). Nácvik tvorby prezentácií.
Prezentácia ako nevyhnutná súčasť obhajoby diplomovej práce.

2. blok            Prezentácia vlastných výstupov.
Komunikácia a argumentácia. Druhy komunikácie a ich uplatňovanie vo výchovno-vzdelávacom procese a v bežnom živote.
Príklady komunikačných zručností.
Argumentovanie. Chyby v logike. Príklady typov a chýb argumentácie. Analýza, simulácia, pozorovanie chýb v logike a argumentácii.

3. blok            Reč tela – neverbálna komunikácia. Príklady neverbálnej komunikácie. Ako mať „pod kontrolou“ svoje gestá. Ako odhaliť klamstvo, čo prezrádza úsmev, ruky nikdy neklamú.

 

 


© Tibor Nagy, Soňa Nagyová 2008 - 2011